Kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunsnterisk utviklingsarbeid (KU) som en kunstnerisk parallell til forskning, er nedfelt i Lov om universiteter og høgskoler, jf. § 1.1, som et felles mål for institusjonene innen høyere utdanning i Norge. Fagområdet kunst omfatter hele kunstfeltet, slik det manifesterer seg innenfor de norske høyere utdanningsinstitusjonene.

Kunstnerisk utviklingsarbeid har vært en lovpålagt oppgave for høyere utdanning siden 1995. PKU er den eneste nasjonale finansieringskilden for kunstnerisk utviklingsarbeid, og spiller derfor en helt sentral rolle for kunstutdanningene.

Det foregår en kontinuerlig diskusjon i fagmiljøene omkring hva kunstnerisk utviklingsarbeid impliserer. For både Stipendiat- og Prosjektprogrammet gjelder det at prosjekter skal få fram resultater på høyt nivå og med nasjonal og internasjonal relevans. Krav til kunstnerisk kjerne står sentralt, koblet med krav til refleksjon omkring prosess, metoder og kontekst, og synliggjøring av resultat.

Tilsvarende internasjonale begrep er artistic researchresearch in and through the arts. Kunstnerens egen erfaring og innsikt er her utgangspunktet, i motsetning til  research on the arts, som er blikket utenfra.

Mandat for programstyret for PKU
Programstyret skal virke for at universiteter og høyskoler utfører kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt, internasjonalt nivå. Programstyret skal bidra til å videreutvikle den norske modellen for kunstnerisk utviklingsarbeid og markere seg internasjonalt. Programmet skal være en møteplass for utøvende og skapende kunstfagmiljøer i Norge, bidra til å fremme refleksjon og innsikt basert på kunstnerisk praksis samt stimulere til tverrkunstnerisk kommunikasjon. Programstyret skal stå for utlysning, tildeling og oppfølging av Prosjektprogrammet.
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid skal bidra til å støtte opp under institusjonenes etablering av doktorgradsprogrammer i kunstnerisk utviklingsarbeid og drifte forskerskolen. Programstyret skal i en periode, parallelt med at institusjonene etablerer doktorgrads-utdanninger, fortsatt ha ansvaret for stipendiatprogrammet i henhold til retningslinjer fra 2014 så lenge det er stipendiater i programmet. Dette omfatter blant annet: opptak av stipendiater til Stipendprogrammet, fellestiltak for alle stipendiater som går ut over de 20 SP som inngår i forskerskolens tilbud, godkjenne bedømmelseskommisjoner før institusjonene oppnevner slike, og innstille overfor institusjonen om godkjenning evt. ikke godkjenning av sluttvurdering av den enkelte stipendiat.
Programstyret treffer beslutninger om PKUs faglige virksomhet innenfor de administrative rammer som gjelder ved Diku. Programstyret er vedtaksført når minst fire medlemmer, herunder også leder eller nestleder, deltar. Programstyret velger selv sin nestleder. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
Det skal foreligge dagsorden til programstyrets møter. Fra møtene føres det protokoll der vedtak og hvem som deltok framgår. Protokollen er offentlig, med mindre det er gjort unntak i lov eller i medhold av lov. Det vil utbetales godtgjøring i henhold til gjeldende veiledende satser i statens personalhåndbok. Diku ivaretar sekretær¬funksjonene for programstyret.

-->