Kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunsnterisk utviklingsarbeid (KU) som en kunstnerisk parallell til forskning, er nedfelt i Lov om universiteter og høgskoler, jf. § 1.1, som et felles mål for institusjonene innen høyere utdanning i Norge. Fagområdet kunst omfatter hele kunstfeltet, slik det manifesterer seg innenfor de norske høyere utdanningsinstitusjonene.

Kunstnerisk utviklingsarbeid har vært en lovpålagt oppgave for høyere utdanning siden 1995. PKU er den eneste nasjonale finansieringskilden for kunstnerisk utviklingsarbeid, og spiller derfor en helt sentral rolle for kunstutdanningene.

Det foregår en kontinuerlig diskusjon i fagmiljøene omkring hva kunstnerisk utviklingsarbeid impliserer. For både Stipendiat- og Prosjektprogrammet gjelder det at prosjekter skal få fram resultater på høyt nivå og med nasjonal og internasjonal relevans. Krav til kunstnerisk kjerne står sentralt, koblet med krav til refleksjon omkring prosess, metoder og kontekst, og synliggjøring av resultat.

Tilsvarende internasjonale begrep er artistic researchresearch in and through the arts. Kunstnerens egen erfaring og innsikt er her utgangspunktet, i motsetning til  research on the arts, som er blikket utenfra.

-->