Stipendiatprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid erstattes av doktorgradsutdanning

Kunnskapsdepartementet foreslår i et høringsbrev å opprette en ny doktorgrad basert på utøvende og skapende kunst, kalt philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid. Det nåværende stipendiatprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid avvikles og erstattes med doktorgradsutdanning i kunstnerisk utviklingsarbeid. I forbindelse med gradsetableringen vil Kunnskapsdepartementet overføre deler av stipendiatmidlene som i dag disponeres av PKU, direkte til institusjonene i statsbudsjettet for 2018. Spørsmål om opptak til ph.d. med oppstart i 2018 må rettes til de enkelte institusjonene.

Departementet sier i sitt høringsbrev at stipendiater som for tiden er tatt opp i stipendiatprogrammet i PKU, får frist til å fullføre utdanningen innen utgangen av 2021. Stipendiatene kan eventuelt søke de gradsgivende institusjonene om å bli vurdert for opptak på program for den nye doktorgraden.

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid endrer organisasjonsform fra januar 2018

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte 15. juni 2017 regjeringens beslutning om en ny organisering av kunnskapssektoren. Regjeringen vil samle oppgavene som forvalter tilskuddsordninger og programmer som skal bidra til å heve kvaliteten i høyere utdanning og fagskoler.

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid blir slått sammen med Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Norgesuniversitetet (NUV) fra 1 januar 2018. Det nye organet vil også få ansvar for lærebokutvalget og tilskuddsordningen Senter for fremragende utdanning (SFU) som i dag ligger i UHR og NOKUT. Etter sammenslåingen vil virksomheten få et styre som øverste organ. Hovedkontoret vil ligge i Bergen.

Departementet har etablert et prosjekt for gjennomføring av omorganisering av sektoren. Et eget delprosjekt skal stå for den operative gjennomføringen av sammenslåingen av de berørte virksomhetene.