Ny virksomhet fra årsskiftet

1. januar 2018 blir Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) slått sammen til én virksomhet. Tjenestene og aktivitetene fortsetter i første omgang som før.

Den nye virksomheten skal fremme kvalitet i universiteter og høgskoler, fagskoler og kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom nasjonale og internasjonale insentivordninger. Videre skal den styrke kvalitet gjennom internasjonalisering i grunnopplæringen.

Den nye virksomheten ledes av direktør Harald Nybølet og har omkring 110 ansatte. Den har hovedkontor i Bergen og kontor i Tromsø. Nytt navn på virksomheten er ikke fastsatt. Inntil dette er på plass og nye felles kommunikasjonskanaler er etablert, vil de tre organisasjonenes nettsider m.v. brukes på samme måte som før:
• siu.no
• norgesuniversitetet.no
• artistic-research.no

Fortsetter som vanlig – og får nye oppgaver
Tjenestene og aktivitetene fra SIU, Norgesuniversitetet og PKU blir videreført på samme måte og med samme kvalitet som før.

Den nye organisasjonen får også flere nye oppgaver. Den har ansvar for arbeidet med å etablere en ny nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning, og den vil overta ansvaret for lærebokutvalget fra UHR og Sentre for fremragende utdanning (SFU) og utdanningskvalitetsprisene fra NOKUT. Overføringen av SFU-ordningen vil skje gradvis.

Satt i gang av Kunnskapsdepartementet
Bakgrunnen for sammenslåingen er regjeringens omorganisering av kunnskapssektoren som ble kunngjort i juni 2017, og som bygger på rapporten Kunnskapssektoren sett utenfra fra januar 2016. Hensikten med å slå sammen SIU, Norgesuniversitetet og PKU er å samle tilskuddsordninger og programmer som skal bidra til å heve kvaliteten i høyere utdanning, fagskoler og kunstnerisk utviklingsarbeid. Virksomheten vil fortsatt ha ansvar for internasjonalisering i hele utdanningsløpet, inkludert grunnopplæringen.

Program til Artistic Research Forum 18.-20. oktober

Programmet for  Artistic Research Forum 18. – 20. oktober i Fredrikstad er publisert.

Programmet kan du lese her: Program

Artistic Research Autumn Forum er en årlig konferansen som skal fremme forståelse for kunstnerisk utviklingsarbeid i et nasjonal og internasjonalt perspektiv.

ARF 2017 blir arrangert ved Akademi for scenekunst, Høgskolen i Østfold

Stipendiatprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid erstattes av doktorgradsutdanning

Kunnskapsdepartementet foreslår i et høringsbrev å opprette en ny doktorgrad basert på utøvende og skapende kunst, kalt philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid. Det nåværende stipendiatprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid avvikles og erstattes med doktorgradsutdanning i kunstnerisk utviklingsarbeid. I forbindelse med gradsetableringen vil Kunnskapsdepartementet overføre deler av stipendiatmidlene som i dag disponeres av PKU, direkte til institusjonene i statsbudsjettet for 2018. Spørsmål om opptak til ph.d. med oppstart i 2018 må rettes til de enkelte institusjonene.

Departementet sier i sitt høringsbrev at stipendiater som for tiden er tatt opp i stipendiatprogrammet i PKU, får frist til å fullføre utdanningen innen utgangen av 2021. Stipendiatene kan eventuelt søke de gradsgivende institusjonene om å bli vurdert for opptak på program for den nye doktorgraden.