Prosjektprogrammet

Prosjektprogrammet er opprettet med finansiering fra Kunnskapsdepartementet for å bidra til at faglig ansatte ved norske universiteter og høgskoler utfører kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå.

Programmet skal bidra til at forståelsen av kunstnerisk utviklingsarbeid utfordres og utvikles, i dialog med nasjonale og internasjonale relevante miljøer. Programmet skal initiere tiltak for dialog omkring kunstnerisk utviklingsarbeid. Realiseringen av programmets profil gjennom de prosjektene som gjennomføres og programmets møtesteder, skal bidra til den internasjonale debatten om hvordan Artistic Research kan utvikles og profileres.

Retningslinjene for Prosjektprogrammet bygger på forståelsen av de høyere utdanningsinstitusjonenes særlige ansvar og forpliktelser for kunstnerisk utviklingsarbeid, slik dette er beskrevet nærmere i utredningen ”Vekt på kunst” fra 2007″.

For et program som har høyt kvalifisert kunstnerisk virksomhet som et hovedelement vil samspillet mellom kunstnere, kunstneriske resultater og offentlige arenaer for presentasjon av resultatene være av stor betydning. Det er derfor rom for at kunstnerisk produksjon rettet mot konserter, forestillinger, utstillinger mm. kan inngå i de prosjektene som programmet deltar i finansieringen av. Det vil imidlertid ikke være programmets hovedmålsetning å finansiere kunstnerisk verksproduksjon som sådan. Det er heller ikke intensjonen at programmet skal stimulere til prosjekter som har økonomisk profitt som målsetning.

Prosjektprogrammet hadde i 2015 en ramme på 10,2 mill NOK bevilget fra Stortinget.

-->