Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst

Norges Musikkhøgskole og Kunsthøgskolen i Oslo

Prosjektet er et samarbeid mellom Norges Musikkhøgskole (NMH) og Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Prosjektet tar for seg møtepunktet mellom ulike medier i den improviserte forestillingsform, med utgangspunkt i mediene lyd og bevegelse. De ulike medier skal virke i en likeverdig kontekst.

Det utøvende ensemblet består av Sidsel Endresen, Ivar Grydeland og Lisa Dillan (NMH) og Siri Jøntvedt, Ingunn Rimestad og Cecilie Lindeman Steen (KHiO). Prosjektleder er Lisa Dillan.

Ulike mediers kryssfunksjonalitet
Improvisasjon som felles møtepunkt for ulike medier innbyr til en utforskning av kunstfaglige termer, og utfordrer den praksis man finner vanlig innenfor egen genre eller kunstform. Blant flere sentrale problemstillinger, finner man tematikk knyttet opp mot hvordan utøvende praksiser og begreper man anvender i komposisjon, koreografi og visuelle kunstformer som video og lysdesign, kan samspille, belyse og videreutvikle utøvende praksis gjeldende for også eget medie. Synssans, auditiv og kinestetisk sans har med sine ulike virkemåter, også ulike funksjoner i det tradisjonelle performative rom. Det blir viktig å utforske gjeldende terminologi og praksis opp i mot kryssfunksjonalitet i de intermediale møtepunkter.

Synlighet og internasjonal medvirkning
Prosjektet har en ramme på tre år. Det konkrete utøvende mål for prosjektet, virker igjennom improvisasjon som egen forestillingsform. Dette virkeliggjøres gjennom en serie med forestillinger fra år 1 til år 3. De resultater man kommer frem til kommuniseres ut gjennom improviserte forestillinger, foredrag, workshops, sosiale medier, seminarer og artikler i nasjonal og internasjonal fagpresse.

I prosjektperioden vil også kontakten med det intermediale improvisasjonsfeltet i Norge og utlandet stå sentralt. Ved å inkludere eksterne utøvere på høyt, internasjonalt nivå sikrer man at utøverne ved institusjonene tilføres nye og andre perspektiver. De eksternt inviterte utøverne innehar spisskompetanse i sine respektive fagområder og medier. Dette er improviserende lyskunstnere, videokunstnere, performancekunstnere med mer.

Kunsthøgskolen i Oslo og Norges Musikkhøgskole har ulikheter i både utvalg av representerte medier og av disses performative egenart. Vårt mål er ikke å viske ut eller fusjonere institusjonenes unike signaturer, ei heller å isolere institusjonene fra det øvrige improvisasjonsmiljøet. Vi ønsker med dette prosjektet å utvikle vår egen kunstneriske intermediale kompetanse og å bidra til å skape friske møtepunkter, som kan inngå som et ledd i arbeidet for å styrke et helhetlig intermedialt kunstfelt på sikt.

www.interimp.no

-->