Prosedyre for inntak av nye institusjoner

Institusjoner som tilbyr én eller flere skapende og/eller utøvende kunstutdanninger kan søke om å knytte seg til Stipendiatprogrammet.  Institusjonen må i brev til Programstyret redegjøre for:
  • Hvilket/hvilke fagområde(r) institusjonen ønsker å få opptak i programmet vurdert i forhold til, og dokumentere at institusjonen har akkreditering for den høyeste utdanningen som gies innen det/de aktuelle kunstfaget/kunstfagene i Norge. Dette vil for de fleste fagområder tilsvare mastergradsnivået.
  • Hvordan målsetningen om kunstneriske resultater er nedfelt i det/de aktuelle studieprogram/ studieprogrammer.
  • Hvilke faglige forutsetninger som foreligger ved institusjonen for oppfølging av stipendiater på doktorgradsnivået på det/de aktuelle fagfelt, og hvordan institusjonen vil tilrettelegge for å sikre gjennomføringen av stipendiatprosjekter.
  • Programstyret/programoperatøren kan be om tilleggsopplysninger fra institusjonen.
  • Etter en første vurdering i Programstyret, sendes anmodningen om opptak i programmet til uttalelse hos de institusjoner som allerede deltar i programmet. Svarfristen bør ikke være kortere enn tre uker.
  • Med basis i søknaden fra institusjonen og høringsuttalelsene fra de øvrige institusjonene, gjør Programstyret vedtak om søknaden bør godkjennes eller ikke.
  • Vedtak om godkjenning av nye institusjoner/fagområder skal til enhver tid foretaes i samsvar med de retningslinjer som Storting og departement trekker opp.
-->