The Music of Sound

Bjørn Erik Haugen, Norges musikkhøgskole

Med dette stipendiatprosjektet ønsker jeg å utforske musikkteatergenren formalt og innholdsmessig. Målsetningen er å undersøke om genren har et potensiale for å formidle og problematisere politiske/ideologiske og eksistensielle temaer, tanker og refleksjoner. Dette ønsker jeg å gjøre gjennom å produsere til sammen fire musikkteater-produksjoner, som jeg skal analysere underveis i produksjonsperioden og når produksjonene er ferdige. Jeg vil bruke tanker og begreper fra blant annet Bertolt Brecht, Slavoj Žižek og Jaques Lacan i selve det kunstneriske arbeidet og i refleksjonene rundt dem.

Det er to problemstillinger jeg ønsker å utforske i stipendiatprosjektet:

  • Det ideologiske formalt i musikk ved hjelp av musikkteateret.
  • Om musikkteateret har et politisk potensiale i dagens musikktradisjon.

I den første problemstillingen er det formale sentralt. Min hypotese er at en av hovedårsakene til at musikkteateret har den sentrale og aktuelle posisjonen det må sies å ha på samtidsmusikkscenen, er at det er lettere å skape narrativer og å illustrere og skape forestillinger i musikkteateret enn i såkalt «rene» musikkverk. Dette henger sammen med at musikkteater inneholder både tekst og handling. Komponisten behøver ikke å formidle dette utelukkende gjennom partituret og musikken. Det er ikke bare musikken som taler, men en helhet av en narrativ, bilder, scenografi og musikk som formidler et budskap til publikum. Dette gir igjen mulighet for publikum til å reflektere over temaer, fra omskjæring av spedbarn til å sammenlikne overvåkningssamfunnet i DDR med i dag, som er utgangspunktet for den andre problemstillingen. Jeg ønsker at prosjektet skal suge næring av en parallellitet mellom Lacans triade og tre grunnelementer i musikkteateret, nemlig en begrepstriade: Uordnet lyd (det Reelle), Det narrative element (det Symbolske) og (partitur-) musikken som er basert på notene (det Symbolske), som er det som blir oss fortalt gjennom språket, og det som allerede eksisterer før vi som mennesker trer inn i verden.

Med den andre problemstillingen ønsker jeg ved hjelp av appropriert materiale å avdekke gamle ideologiske forestillinger, uuttalte tanker om hva som er rett og galt, på mange måter internerte måter for hvordan man skal tenke, mene og handle. Jeg mener det er lettere å utforske dette med andres materiale og eldre materiale som jeg har en avstand til. Endringer i tankesett blir tydeligere i retrospektiv. Materialet jeg ønsker å bruke, er filmmateriale hentet fra Hollywood-filmer, materiale fra Stasi-arkivet i Berlin og et intervju med psykoanalytikeren Wilhelm Reich.

-->