Utlysning 2017

Programstyret inviterer herved til å søke om opptak til Stipendiatprogrammet i 2017.
Stipendiatprogrammet kvalifiserer for kunstnerisk virksomhet, undervisnings- og forskningsstillinger innen høyere kunstutdanning og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til kunstnerisk kompetanse og innsikt. Stipendiatprogrammet er normert til tre års fulltidsstudier hvor et selvstendig kunstnerisk prosjekt på høyt nivå og med nasjonal og internasjonal faglig relevans står sentralt.

Søknaden til programmets skjer via en av de norske utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet programmet. Programstyret har ansvaret for et felles opptak basert på nasjonal konkurranse, der en ivaretar høy kvalitet i prosjektene. Opptaket skal over tid ta hensyn til en rimelig for­deling av stipendiatstillinger mellom kjønn, fagfelt og de deltagende institusjoner. Programstyret gjør vedtak om fordeling av programmets disponible stillinger på grunnlag av søknad, dokumentasjon og institusjonens prioriteringer. Kriteriene går fram av Retningslinjene § 5 Opptak.

Søknadsfristen er todelt. Søknaden sendes til en av de norske institusjonene som er tilknyttet programmet innen 1. desember 2016. Institusjonene foretar en utvelgelse, og fremmer så de utvalgte søknadene videre til Programstyret for opptaksvurdering innen 21. april 2017. Krav til søknaden i første og andre runde er beskrevet i Retningslinjer for Stipendiatprogrammet og Søkerveiledning 2017.

-->