Tildelinger Prosjektprogrammet 2017

Programstyret behandlet i sitt møte den 14.02.17 de 11 søknadene om prosjektstøtte som var mottatt innen søknadsfristen 12.10.16. Basert på en samlet vurdering av Prosjektprogrammets retningslinjer, prosjektsøknaden og de sakkyndige vurderingene ble det vedtatt å støtte følgende prosjekter:

PROSJEKTINSTITUSJONTILDELINGPROSJEKTLEDER
Goodbye Intuition – Music Through Public Reflection and the Creative Machine
Norges musikkhøgskole2.032.000 Førsteamanuensis Ivar Grydeland
(Un-) settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means
Universitetet i Bergen - Fakultet for kunst, musikk og design 3.741.000 Professor Einar Røttingen

Fullstendig vedtak:

Programstyret gjør ved fordeling av tilgjengelige prosjektmidler en sammenlignende vurdering av mottatte søknader og sakkyndige vurderinger.

Det har i år vært langt færre søknader enn ved tidligere søknadsrunder, og styret har hatt en inngående drøfting rundt betingelsene for tildeling av midler. Til tross for relativt positive vurderinger fra sakkyndige har styret ved denne tildelingsrunden valgt å avvise flere prosjekt som er konkludert støtteverdig.

Det legges vekt på at prosjektene som støttes er relevante forskningsprosjekter som har kunstnerisk praksis som kjerne. Det tildeles ikke midler til verksproduksjon alene, selv ikke når disse inngår i et forskningsprosjekt. Det er sett til prosjektets kontekst, arbeidsmetoder, organisasjon og kvalitetssikring, samt at det er klare mål for kommunikasjon og formidling. De sentrale kriteriene i utlysningen av programmet må være oppfylt. Det refereres til Prosjektprogrammets retningslinjer § 1 og 4.

Prosjekter som tildeles midler har en klar forankring i institusjonenes fagmiljø og bidrar til fagutvikling i samsvar med institusjonenes strategier, og fremmer således kvalitetsarbeid og rekruttering. Programstyret har vurdert det enkelte prosjektets utviklings­muligheter og betydning for det kunstneriske forskningsfeltet. Programstyret har som mål at programmet skal være synlig og bidra til ny og relevant kunnskap i en internasjonal kontekst.